เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๓15
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔15
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว18
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641435
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641430
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต014
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง120
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต119
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น016
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563121
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563118
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม121
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต117
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 119
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ125
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒119
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563124
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563013
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)128
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563)120

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB