เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต010
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง113
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต112
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น011
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563113
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563112
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม113
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต112
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 112
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ113
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒114
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563115
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.256308
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)119
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563)112
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217
การควบคุมภายใน19
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 116
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631314
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)121

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB