เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๓130
การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔137
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว132
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641477
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641462
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต030
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง142
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต143
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น031
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563148
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563147
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม156
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต156
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 152
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ159
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒146
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563151
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563028
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)152
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2563)144

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB