เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต014
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง120
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต119
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น016
การควบคุมภายใน119
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562115
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 2564)113
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)114

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB