เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต030
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง142
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต143
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น031
การควบคุมภายใน137
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562132
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 2564)134
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)135

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB