เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563148
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563147
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม156
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต156
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 152
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ159
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒146
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563151

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB