เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563113
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563112
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม113
เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต112
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 112
จรรยาพนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ113
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒114
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563115

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB