ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 13,947 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวอำพันธ์ อำพันพงษ์

  ปลัดเทศบาลตำบลดงป่าคำ

 • นายประวิทย์ ทองดี

  รองปลัดเทศบาลตำบลดงป่าคำสำนักปลัด

 • นางสาวพรทิพย์ ทั่งทอง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายประพันธ์ โพธิ์แก้ว

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายฉัตรกุล เพชรรัตน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางนิษฐ์ธรีย์ ไวยุวัฒน์

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นายชาตรี แดงทองดี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวสาธินี สุนาวี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุวิทย์ คำสุวรรณ

  ภารโรง

 • นางสาวนารี หวังวก

  นักการ

 • นางสาวศุภมาส ลาภประเสริฐ

  คนงานทั่วไป (คนงาน)

 • นางสาวฐิติพร แจ่มดี

  คนงานทั่วไป (คนงาน)

 • นายวิทยา หมอนเมือง

  คนงานทั่วไป (คนงาน)

 • นายกอบชัย ตงเท่ง

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยนต์)

 • นายสมรัก ทักษิณ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายณรงค์ ศรีธิ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายสาโรจน์ ธรรมมะ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายมลตรา พูนอนุ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายวีระ ศิริ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายณรงค์ อินตะมะ

  คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

 • นายดุสิทธิ์ มิคะนุช

  คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถขยะ)

 • นายสมชาย โพธิ์ทอง

  คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)

 • นายลอง มุ่งนา

  คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)

 • นายสนม กลิ่นหอม

  คนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)

 • นางสาวฐิติวรดา ยกศิริ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวภัทรวรรณ บุญคำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายไพฑูรย์ ทั่งทอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสุภาภรณ์ พิศมัย

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

 • นางสาวสวิด เพ็ชราวรรณ์

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ สร้อยทอง

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

 • นายอภิเชษฐ์ เกษมุติ

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

 • นายศุภณัฐ สุขสมัคร

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

 • นางสาวสุนิสา เกษมุติ

  จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ

กองคลัง

 • นางสาวจินดา ชมภู

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวธิติกาญจน์ วรกิตสิทธิสาธร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสาวศิริกัญญา เมืองทอง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางวรรณภา ทองปาน

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวสุนันธะ ปัญญาดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวชัญญาณี เณรทอง

  คนงานทั่วไป (คนงาน)

 • นางสาวยุพา กันตะบุตร

  คนงานทั่วไป (คนงาน)

กองช่าง

 • นายวุฒิศักดิ์ พึ่งสมบัติ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายไพรัช ศรีสนธ์

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายวิโรจน์ จิราพงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นางสาววารินทร์ มะกรูดอินทร์

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นางสาวเกษร ขมินทรกูล

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวศิริรัตน์ แย้มสุทธิ์

  ครู

 • นางสาวนุจรี สัตย์ส่วย

  ครู

 • นางสมลักษณ์ พลับพลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธัญวรัตน์ พลับพลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรรณี ธูปคำ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชลธิชา ศรีบุบผา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอัชรา คำสุวรรณ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางผกาทิพย์ ปั้นเกิด

  ผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนภาษา