เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพิทักษ์ เลิศประวัติ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำ

 • นายจำรัส ธรรมมะ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำสมาชิกสภา

 • นายสุพจน์ ขำบัณฑิตย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายนพพร วงษ์โพธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายทัศนัย เที่ยงธรรม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสมัคร ศิริ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายณรงค์ อุณากรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นางแววตา ก้อนสมบัติ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสมัย ชัยภูมิ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสมชาย บุญสอาด

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

0.02s. 0.50MB