ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 13,942 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ตำบลดงป่าคำ เป็นตำบลที่มีการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”

เปลี่ยนภาษา