เมนูหลัก

เกี่ยวกับ เทศบาล - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ตำบลดงป่าคำ เป็นตำบลที่มีการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”

0.02s. 0.50MB