ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 13,958 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลเทศบาลตําบลดงป่าคำ
มีอํานาจหน้าที่ตามกฏหมายสําคัญ ๒ ฉบับ คือ
๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ดังนี้

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒.ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
๒.๑.รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นใน การปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๓.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖.ให้ราษฎร์ได้รับการศึกษาอบรม
๗.จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
๘.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
๑.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๒.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๔.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๕.บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๖.ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
๗.ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๘.ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
๙.เทศพาณิชย์

๒.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒.การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
๓.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕.การสารณูปการ
๖.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙.การจัดการศึกษา
๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓.การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔.การส่งเสริมกีฬา
๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘.การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย
๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่นๆ
๒๔.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕.การผังเมือง
๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘.การควบคุมอาคาร
๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภา การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ

๑) ฝ่ายอำนวยการ
   ๑.๑) งานบริหารทั่วไป และข้อมูลข่าวสาร
   ๑.๒) งานการเจ้าหน้าที่
   ๑.๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ๑.๔) งานทะเบียนราษฎร
   ๑.๕) งานกิจการสภา
   ๑.๖) งานร้องทุกข์ร้องเรียน
   ๑.๗) งานฝ่ายกฎหมาย
   ๑.๘) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   ๑.๙) งานจัดทำงบประมาณ
   ๑.๑๐) งานติดตามประเมินผล
   ๑.๑๑) งานควบคุมภายใน
   ๑.๑๒) งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
   ๑.๑๓) งานพัฒนาชุมชน
   ๑.๑๔) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
   ๑.๑๕) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ๑.๑๖) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   ๑.๑๗) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   ๑.๑๘) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาลรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ

๑) ฝ่ายบริหารงานคลัง
   ๑.๑) งานการเงินและบัญชี
   ๑.๒) งานการเบิกจ่ายเงิน
   ๑.๓) งานทะเบียนและทรัพย์สิน
   ๑.๔) งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
   ๑.๕) งานแสดงฐานะทางการเงิน
   ๑.๖) งานพัสดุ
   ๑.๗) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
   ๑.๘) งานพัฒนารายได้
   ๑.๙) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   ๑.๑๐) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
   ๑.๑๑) งานแผนที่ภาษี
   ๑.๑๒) งานธุรการ งานสารบรรณ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุงซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ

๑) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
   ๑.๑) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
   ๑.๒) งานควบคุมการก่อสร้าง
   ๑.๓) งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
   ๑.๔) งานสำรวจและออกแบบ
   ๑.๕) งานประมาณราคา
   ๑.๖) งานเขียนแบบและออกแบบ
   ๑.๗) งานธุรการ งานสารบรรณ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การส่งเสริมการกีฬาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ

๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
   ๑.๑) งานบริหารการศึกษา
   ๑.๒) งานการศึกษาปฐมวัย
   ๑.๓) งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
   ๑.๔) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
   ๑.๕) งานกีฬาและนันทนาการ
   ๑.๖) งานการศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
   ๑.๗) งานศึกษานิเทศก์
   ๑.๘) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
   ๑.๙) งานธุรการ งานสารบรรณ

เปลี่ยนภาษา