ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 9,277 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64การประชุมกำกับติดตาม การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ แชร์  
3 ก.พ. 64แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) แชร์  
26 พ.ย. 62ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  แชร์  
25 พ.ย. 62แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
15 พ.ย. 62รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ แชร์  
11 ต.ค. 62รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แชร์  
26 ส.ค. 62รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ แชร์  
26 ส.ค. 62แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ แชร์  
28 ธ.ค. 61แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
28 ธ.ค. 61ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
27 พ.ย. 61ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ พ.ศ.2561 แชร์  
27 พ.ย. 61แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ แชร์  
13 พ.ย. 61แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แชร์  
16 ต.ค. 61มอบหมายพนักงานเทศบาลเป็นผู้ลงนามเบิกเงินบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ แชร์  
16 ต.ค. 61มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา