เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564243 ก.พ. 64
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631425 ธ.ค. 63
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)211 มี.ค. 63
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6026 พ.ย. 62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง5225 พ.ย. 62
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ4615 พ.ย. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25624911 ต.ค. 62
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 ต.ค. 62
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ4726 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ5426 ส.ค. 62
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622628 ธ.ค. 61
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623528 ธ.ค. 61
ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ พ.ศ.25613027 พ.ย. 61
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ3427 พ.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2813 พ.ย. 61
มอบหมายพนักงานเทศบาลเป็นผู้ลงนามเบิกเงินบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ3016 ต.ค. 61
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ3016 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB