เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1726 พ.ย. 62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง1425 พ.ย. 62
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ1315 พ.ย. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621311 ต.ค. 62
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ1226 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำแทนกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ1226 ส.ค. 62
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562628 ธ.ค. 61
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621028 ธ.ค. 61
ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ พ.ศ.2561727 พ.ย. 61
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ927 พ.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่713 พ.ย. 61
มอบหมายพนักงานเทศบาลเป็นผู้ลงนามเบิกเงินบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ916 ต.ค. 61
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ1116 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB