เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอขยายเวลาชำระภาษีภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ 25632028 ส.ค. 63
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 25632423 ก.ค. 63
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644216 ก.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563172 ก.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563201 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641929 พ.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563135 พ.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2563122 เม.ย. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2563144 มี.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563123 ก.พ. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2563132 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641428 พ.ย. 62
ประกาศใช้แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1526 พ.ย. 62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง1325 พ.ย. 62
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 25621425 พ.ย. 62
รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ1315 พ.ย. 62
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง191 พ.ย. 62
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25621325 ต.ค. 62
แบบประเมินความเพิ่งพอใจของประขาขนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ 25621321 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621111 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB