เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564243 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3014 ม.ค. 64
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633830 ธ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631425 ธ.ค. 63
อัตราภาษี ประจำปี 25645512 พ.ย. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563412 พ.ย. 63
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)3521 ต.ค. 63
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25633921 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตตำบลดงป่าคำ3515 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653015 ต.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2563345 ต.ค. 63
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644523 ก.ย. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2563288 ก.ย. 63
ขอขยายเวลาชำระภาษีภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ 25639028 ส.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563324 ส.ค. 63
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 25637123 ก.ค. 63
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256469516 ก.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563592 ก.ค. 63
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563621 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25646429 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB