ออนไลน์ 876 คน

เยี่ยมชม 9,331 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำและนายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ แชร์  
30 ธ.ค. 63โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ต.ค. 63วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 แชร์  
23 ก.ย. 63เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
23 ก.ค. 63บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 แชร์  
21 ต.ค. 62แบบประเมินความเพิ่งพอใจของประขาขนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
30 ก.ย. 62โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออก ประจำปี 2562 แชร์  
28 ก.พ. 62โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา