ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
      โครงสร้างส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองการศึกษา
      กองคลัง
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      กองช่าง
      การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)
      แผนการจัดบริการสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
      รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปี ๒๕๖๑
      โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบูรณาการ จังหวัดพิจิตร
      ช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การติดตั้งป้ายเตือนภัย)
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก)
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด)
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      การประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      เจตนารมณ์ในการบริหารเทศบาล
      คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2561-2563 ครั้งที่ 1
      แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ประวัติและงานประจำปีวัดเขารูปช้าง
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายกมล พงศ์ทองคำวงศ์
นายกเทศมนตรี
ตำบลดงป่าคำ
โทร. 087-8391376

 

.....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 


นางสาวอำพันธ์  อำพันพงษ์
 ปลัดเทศบาลตำบลดงป่าคำ
โทร 056-674154

 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงป่าคำ

   

 
 
  
ประกาศเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ   [ 8/11/2562 13:23:23 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองวังหัวกรดฝั่งตะวันตก ม.9   [ 8/11/2562 13:21:13 ]
กำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตะวันตก ม.9   [ 8/11/2562 11:44:26 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 62   [ 8/11/2562 11:35:49 ]
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ปี 62   [ 8/11/2562 11:07:37 ]
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562   [ 8/11/2562 10:59:34 ]
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562   [ 5/8/2562 13:54:46 ]
     
 
  
        
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดงป่าคำ
ประกาศเทศบาลตำบลดงป่าคำ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม "ปั่นปันใจ" ครั้งที่ 12
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
     
 
 
 
 [ 3/12/2561 16:11:20 ] http://www.phichitlocal.go.th
 [ 20/11/2558 10:43:23 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 13/10/2557 15:45:00 ] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 [ 9/7/2552 17:18:48 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 9/7/2552 17:18:00 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 9/7/2552 17:17:05 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:15:31 ] การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30/3/2552 6:14:52 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 [ 30/3/2552 6:14:23 ] การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 619 บึงตาเสือ 10-มค.-12 ตอบ 0/อ่าน 769
ห้ามเข้า 618 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 687
ห้ามเข้า 616 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 461
ห้ามเข้า 476 เทคโนโลยี 3Gยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 04-เมย.-13 ตอบ 5/อ่าน 1666
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 26-กย.-12 ตอบ 2/อ่าน 916
ห้ามเข้า 566 ถนนแย่มาก 16-สค.-12 ตอบ 2/อ่าน 718
ห้ามเข้า 548 พนักงานเยอะแล้ว 19-กค.-12 ตอบ 3/อ่าน 752
ห้ามเข้า 606 กรอกแบบประเมินตนเอง 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 669
ห้ามเข้า 541 ที่ปรึกษาหายไปไหน 05-ตค.-11 ตอบ 2/อ่าน 749
ห้ามเข้า 590 เที่ยวเกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน สำหรับลูกค้าเดินทางเป 11-กค.-11 ตอบ 0/อ่าน 559
ห้ามเข้า 588 เรียนหัวหน้าสำนักปลัดที่เคารพ 08-เมย.-11 ตอบ 0/อ่าน 710
ห้ามเข้า 574 คนไกล 06-ตค.-10 ตอบ 0/อ่าน 637
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลดงป่าคำ
  ตำบลดงป่าคำ   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
โทร:  แฟกซ์:    Email :
info@dongpakam.go.th
Copyright 2013.dongpakam.go.th All rights reserved.  Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.